Değişim'e Hazır Olun!

Değişim Danışmanlık; yatırım gerçekleştirmeyi planlayan müteşebbislerin ve mevcut işletmelerin bürokratik prosedürler ile uğraşmadan değişen ve gelişen iş dünyasına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacı ile bilgi ve deneyimini paylaşan; işletmenizdeki tüm süreçlerde ihtiyaç hissettiğiniz her konuda iş geliştirme ortakları, akademik kariyere sahip danışmanları ve hizmet grubu ile profesyonel bir destek sunmaktadır.

Değişim Danışmanlık 0
Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği! Desteğin Amacı Sınai ve/veya ticari şirketlerce ihracat amaçlı olarak gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır. Kimler Yararlanabilir? Türkiye'de sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler yararlandırılır. Sağlanan Destekler Bir yurt ...

Değişim Danışmanlık 0
Büyük Ölçekli Yatırımlar için Sağlanan Destek Unsurları

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.   [caption id="attachment_2172" align="aligncenter" width="724"] Büyük Ölçekli Yatırımlar için Sağlanan Destek Unsurları[/caption]   Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak ...

Değişim Danışmanlık 0

KAPSAM Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarihli ve 94/6401 sayılı ‘’İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’’nın 4 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) statüsünü haiz ...

Değişim Danışmanlık 0
Destek Programları Mevzuatı

Destek Programları Mevzuatı 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Uygulama Usul ve Esasları 2009/5 Sayılı Yurt ...

Değişim Danışmanlık 0
Fizibilite Raporu

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinden bahsederken sıklıkla kullanılan ölçütlerden biri de o ülkede gerçekleştirilen yatırım toplamıdır. Mal ve hizmet üretmenin en temel şartı üretim tesislerin kurulması ve işletilmesidir. Bu faaliyetin realize ...

Değişim Danışmanlık 0
Bölgesel Kalkınma Projeleri

Değişim Danışmanlık ülkemizde bir ilki gerçekleştirilecek yerel ve bölgesel ölçekte sosyal içerikli sürdürülebilir kalkınma projelerinin geliştirilmesi kapsamında yerel yönetimlere ve sivil toplum örgütlerine teknik,idari ve uygulamalı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Değişim Danışmanlık 0
Turizm Teşvikleri

Turizm Sektörüne Yatırım Yapacaksanız Turizm yatırımcılarına sağlanan teşviklerde bilmeniz gerekir KOSGEB kapsamında sağlanan teşvikler, Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan teşvikler, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Emlak Vergisi ...

Değişim Danışmanlık 0
Bölgesel Teşvik Haritası

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:     1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge Ankara Adana  Balıkesir Afyonkarahisar  Adıyaman Ağrı   Antalya Aydın  Bilecik Amasya Aksaray Ardahan Bursa  Bolu   ...

Değişim Danışmanlık 0
Yeni Teşvik Sistemi

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR:15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:       Genel Teşvik Uygulamaları       Bölgesel Teşvik Uygulamaları       Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki       ...

Değişim Danışmanlık 0
Dahilde İşleme Belgesinin Avantajları

•İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi Ve Fonlardan Muafiyet •Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası •Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama •Yurt İçi Alımlarda KDV’de Tecil-Terkin Uygulaması •Yurt İçi Satış ve ...

Değişim Danışmanlık 0
sanayi-sicil-belgesi

  İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.(KDV ödemezler.) Elektrik faturalarını  Sanayi Abonesi Tarif namesinden öderler.(%20 civarında ucuz elektrik kullanırlar.) Finansman, giderlerinin tamamını kurumlar vergisi matrahından düşebilirler. Kamu İhale Kanununda yer alan yerli ...

Değişim Danışmanlık 0
Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler

A) BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHÎ MÜESSESELER   1- ENERJİ SANAYİİ 1.1- Toplam ısıl gücü 20 megavat (MW) ve üzeri kapasitede olan yakma tesisleri ile termik enerji santralleri, 1.2- Nükleer enerji santralleri.   2- METALURJİ VE MAKİNE SANAYİİ: 2.1- ...

Diğer Sitelerimiz