Teşvik Belgesi Müracaat Formları

Konuyu Oluşturan : Değişim Danışmanlık Yorum Yok
EK-1

TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT FORMLARI

A – YATIRIM BİLGİ FORMU

I – YATIRIMCI BİLGİLERİ

1.

Adı / Unvanı

:

2.

Haberleşme adresi

:

3.

Telefon

:

Faks

:

E-posta

:

Web adresi

:

4.

Sermayesi

:

Ortaklar

TC kimlik no /
Vergi dairesi ve no

Uyruğu

Hisse oranı (%)

Kayıtlı sermaye

-

-

Toplam

100

5.

Bağlı bulunduğu vergi dairesi

:

Vergi kimlik numarası

:

6.

SGK işyeri sicil numarası

:

7.

Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri:
Adı ve soyadı

:

Görevi

:

Telefon

:

E-posta adresi

:

Adı ve soyadı

:

Görevi

:

Telefon

:

E-posta adresi

:

II – YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

8. Yatırımın yeri:
a) İli ve ilçesi
b) Adresi
c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:(Tahsis yazısı aranır)
d) Kiralık olması halinde;
 • Kiralananın cinsi (bina/arsa)
 • Mal sahibinin adı / unvanı
 • Kira başlangıç ve bitiş tarihi
 • Kiralanan alan (m2)

9.

Yatırımın cinsi

10.

Yatırımın sektörü ve konusu

11.

Yatırıma başlama tarihi

12.

Yatırımın bitiş tarihi

13.

Mevcut istihdam

14.

Öngörülen ilave istihdam

15.

Projenin kapasitesi

Mevcut Kapasite

İlave Kapasite

Birim

Ürün / Hizmet

-

-

-

-

16.

Projenin kısa anlatımı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Üretim akış şeması (Öngörülen yatırımla sağlanacak istihdam da belirtilecektir)
 

18.

Talep edilen destek unsurları
KDV İstisnası Yatırım Yeri Tahsisi
Gümrük Vergisi Muafiyeti Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Vergi İndirimi Sigorta Primi Desteği
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği KDV İadesi
Faiz Desteği

III – TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU  (TL)

A) ARAZİ-ARSA                                                                                              :

m2

Birim Fiyat Toplam
Arazi – Arsa
B) BİNA-İNŞAAT                                                                                             :

m2

Birim Fiyat Toplam
a) Ana bina ve tesisleri
b) İdare binaları
c) Diğer bina-inşaat harcamaları
Toplam
C) MAKİNE VE TEÇHİZAT                                                                          :
a) İthal Makine ve Teçhizat
b) Yerli Makine ve Teçhizat
D) DİĞER HARCAMALAR                                                                           :
a) Etüd – proje
b)Yardımcı makine ve teçhizat
c) İthalat ve gümrükleme
ç) Taşıma ve sigorta
d) Montaj
e) Diğer
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI                                                          :

IV – YATIRIM FİNANSMANI TABLOSU (TL)

A) ÖZKAYNAKLAR                                                                                       :
B) YABANCI KAYNAKLAR:
a) İç kredi
b) Dış kredi
c) Döviz kredisi
d) Dövize endeksli kredi
TOPLAM FİNANSMAN                                                                                 :

 

B – BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLERİ

ÖRNEK-1 (Tüm teşvik belgesi müracaatlarında aranır.)

BEYAN VE TAAHHÜT

            Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesi ile tamamlama vizesinin yapılmasına kadar yapacağımız tüm müracaatlarda ibraz ettiğimiz ve/veya edeceğimiz bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibarıyla doğruluğunu, teşvik belgesi kapsamında desteklerden yararlanan yatırım harcamaları ile ilgili olarak başka kamu kurum ve kuruluşlarının destek programları ile diğer kuruluşların kamu kaynaklı desteklerinden halihazırda yararlanmadığımızı ve yararlanmayacağımızı, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde teşvik belgesi kapsamında sağlanan desteklerle ilgili her türlü müeyyidenin uygulanmasını beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Temsil ve ilzama yetkili

                                                                                                                      kişilerin imzaları ve kaşe

ÖRNEK-2 (Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın satış izni taleplerinde aranır)

BEYAN VE TAAHHÜT

            ……. tarih ve ……. sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamı …….$ /……TL tutarındaki makine ve teçhizatın satışının gerçekleşmesini müteakip bahse konu yatırım teşvik belgemizin  herhangi bir nedenle iptali halinde, satışa konu makine ve teçhizata ilişkin yararlanılan destekleri ilgili mevzuatı çerçevesinde ödeyeceğimizi beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Temsil ve ilzama yetkili

                                                                                                                     kişilerin imzaları ve kaşe

ÖRNEK-3 (Stratejik yatırımlarda aranır)

YÖNETİM / ORTAKLAR KURULU KARARI

            Yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi için Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesine karar verilerek stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ………… üretimine yönelik yatırımımızda, bahse konu ürün/ürünler dışında herhangi bir ürün üretilmeyeceğine ilişkin anılan Bakanlığa taahhütname verilmesine karar alınmıştır.

——————————————————————————————————————————-BEYAN VE TAAHHÜT

            Stratejik yatırımlar kapsamında gerçekleştirilecek olan …………… üretimine yönelik yatırımımızda; bahse konu ürün/ürünler dışında herhangi bir ürün üretmeyeceğimizi; üretim, kapasite, ithalat ve katma değer hesaplarının doğru olduğunu, aksinin tespiti halinde stratejik yatırımlara yönelik ilave olarak yararlandığımız desteklerin tamamını ilgili mevzuatı çerçevesinde geri ödeyeceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Temsil ve ilzama yetkili

                                                                                                                    kişilerin imzaları ve kaşe


 

C – MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ ÖRNEKLERİ

 

İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

Adı/Unvanı                                                :
Adresi                                                         :
Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No.             :
YTB Tarih ve Sayısı                                 :

Sıra No

Makine ve Teçhizatın Adı

Miktarı

Menşei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB)

Toplam Tutarı
(FOB $)

Toplam Tutarı
(FOB TL)

Gümrük Beyannamesi

İstisnadan Yararlananlar İçin Gümrük İdaresi Onayı

Tarih

Sayı

1

2

3

4

TOPLAM

 

                                                                                                                                                                                                 Temsil ve ilzama yetkili

kişilerin imzaları ve kaşe

YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ

Adı/Unvanı                                                           :
Adresi                                                                    :
Vergi Dairesi / Vergi Kimlik No.                        :
YTB Tarih ve Sayısı                                            :

Sıra No

Makine ve Teçhizatın Adı

Miktarı

Birim Fiyatı
(TL)

(KDV Hariç)

Toplam Tutarı (TL)
(KDV Hariç)

Satın Alınanların

İstisnadan Yararlananlar İçin Satıcının Onayı

Fatura Tarihi

Fatura Sayısı

1

2

3

4

TOPLAM

 

 

                                                                                                                                                                                               Temsil ve ilzama yetkili

kişilerin imzaları ve kaşe


D – MÜRACAAT FORMU DOLDURMA KILAVUZU

YATIRIMCI BİLGİLERİ

1. Adı / Unvanı: İlgili sicil gazetelerinde kayıtlı olduğu şekilde yatırımcı adı ya da unvanı yazılır.

2. Haberleşme adresi: Yatırımcının güncel haberleşme adresi yazılır.

3. Telefon / faks / e-posta / web adresi: Yatırımcının güncel diğer iletişim bilgileri yazılır.

4. Sermayesi: Yatırımcının son sermaye yapısını gösterir ilgili sicil gazetesine göre sermaye ve ortakların bilgileri yazılır.

5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi / vergi kimlik numarası: Yatırımcının bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarası yazılır.

6. SGK İş Yeri Sicil Numarası: Yatırımın yapılacağı yatırım yerine ilişkin SGK iş yeri sicil numarası yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.

7. Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri: Proje değerlendirme aşamasında, projeye ilişkin teknik bilgi alınabilecek şahısların iletişim bilgileri yazılır.

YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

8. Yatırım yerinin ili, ilçesi, adresi, organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı, kiralık ise kiralama bilgileri: Yatırım yeri bilgileri yazılır. Yatırımın organize sanayi bölgesinde olması halinde ayrıca ilgili bölgeden yer tahsis yazısı aranır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı arsa-arazi veya binanın kiralık ise kiralama bilgileri belirtilir.

9. Yatırımın cinsi: Komple yeni yatırım, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme ve entegrasyon cinslerinden uygun olanı yazılır.

10. Yatırımın sektörü ve konusu: Yatırımın ilgili sektörü ve kısaca konusu yazılır. Örneğin; İmalat – Otomotiv yan sanayi yatırımı, Hizmetler – Otel yatırımı, Enerji – Rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimi yatırımı vb.

11. Yatırıma başlama tarihi: Müracaat tarihi esas alınarak ay ve yıl olarak yazılır. Örneğin; Şubat 2012, Haziran 2013 vb.

12. Yatırımın bitiş tarihi: Yatırımın planlanan bitiş tarihi ay ve yıl olarak yazılır.

13. Mevcut istihdam: Son altı aylık dönem ortalaması esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda ise bir önceki yıla ait mevsimsel ortalama esas alınarak mevcut istihdam yazılır. Komple yeni yatırımlarda bu alan boş bırakılır.

14. Öngörülen ilave istihdam: Yatırım neticesinde sağlanacak ilave istihdam yazılır.

15. Projenin kapasitesi: Tek vardiyada tesiste üretilen ve ilave olarak üretilecek mal veya hizmet miktarları yazılır. Mevcut üretimin olması durumunda kapasite raporundaki üretim kapasitesi yazılır.

16. Projenin kısa anlatımı: Projenin gerekçesi, üretim teknolojisi, sektöre ilişkin genel bilgiler, üretilecek mal veya hizmete ilişkin piyasa bilgileri gibi bilgileri içerecek şekilde proje kısaca anlatılacaktır.

17. Üretim akış şeması: Üretim aşamaları akış şemasında gösterilerek yazılacaktır. Bu kısım, yatırım bilgi formuna ek olarak da hazırlanabilir. Her aşama için öngörülen istihdam akış şeması içerisinde ayrıca belirtilir. Ayrıca, makine ve teçhizat listelerinde yer alan makine ve teçhizatlara da üretim akış şeması içerisinde yer verilir.

18. Talep edilen destek unsurları: Yatırımın bölgesi, sektörü ve büyüklüğü dikkate alınarak Kararda belirtilen destek unsurlarından talep edilenler işaretlenir.

TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU

A) Arazi – Arsa: Satın alınacak arsanın alan büyüklüğü (m2) ve birim fiyatı (TL/m2) belirtilerek toplam arsa tutarı hesaplanır.

B) Bina-İnşaat: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası ve tesisler, idari binalar ve diğer bina-inşaat harcama kalemi için m2 ve birim değerler de belirtilerek toplam bina-inşaat tutarı hesaplanır.

C) Makine ve Teçhizat: Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarları, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate alınarak hesaplanır. Ayrıca ithal ve yerli makine ve teçhizata ilişkin olarak örneğe uygun ikişer nüsha liste hazırlanır.

D) Diğer Harcamalar: (Yatırım maliyetine intikal eden)

-     Etüd ve proje giderleri,

-          Yardımcı makine ve teçhizat giderlerine, mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgisi bulunmayan makine ve teçhizat harcamaları,

-          İthalat ve gümrükleme giderlerine, ithal makine ve teçhizatın temininde yapılan masraflar,

-          Taşıma ve sigorta giderleri,

-          Montaj giderlerine, ana fabrika ve yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar,

-          Diğer giderlere, yatırım dönemi finansman giderleri ile yukarıda belirtilmeyen ancak yatırımla ilgili olan diğer yatırım harcamaları

hesaplanarak yazılır.

YATIRIMIN FİNANSMANI TABLOSU

Yatırımın finansmanına ilişkin bilgiler, toplam sabit yatırım tutarı ile uyumlu olacak şekilde hesaplanarak yazılır.

BEYAN VE TAAHHÜT ÖRNEKLERİ

ÖRNEK-1: Tüm teşvik belgesi müracaatlarında aranır.

ÖRNEK-2: Tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın satış izni taleplerinde aranır.

ÖRNEK-3: Stratejik yatırımlarda örneğe uygun olarak alınacak yönetim / ortaklar kurulu kararı ile taahhütname aranır.

 

MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTELERİ ÖRNEKLERİ

Mal ve hizmet üretiminde doğrudan kullanılacak makine ve teçhizat, bu kısımda yer alan örneklere uygun şekilde listelenir. Makine ve teçhizat niteliği taşımayan harcamalara bu listelerde yer verilmez. Listeler, Bakanlığa yapılacak müracaatlarda ikişer, yerel birimlere yapılacak müracaatlarda üçer nüsha hazırlanır.

YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt dışından temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “Makine ve Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Menşei Ülke Toplam Döviz Tutarı (FOB)”, “Toplam Tutarı (FOB$)” ve “Toplam Tutarı (FOB TL)” sütunları eksiksiz olarak doldurulur. Gerekli görülmesi halinde, makine ve teçhizatın yabancı dildeki karşılıkları parantez içinde yazılabilir.

YURT İÇİNDEN TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ: Yurt içinden temin edilecek olan makine ve teçhizatlar örneğe uygun şekilde listelenerek, “Makine ve Teçhizatın Adı”, “Miktarı”, “Birim Fiyatı (TL) (KDV Hariç)” ve “Toplam Tutarı (TL)” sütunları eksiksiz olarak doldurulur.

ÖNEMLİ NOT: Yatırım Bilgi Formu, beyan ve taahhüt ile makine ve teçhizat listelerinin her sayfasında firma kaşesi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerin imzaları bulunacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

YaTIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE bağlı olarak teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınMASI GEREKEN BİLGİ ve belgeler

 1. 1.      Madencilik  ve enerji yatırımlarında;

a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,

b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından ruhsatlandırılanlarda  İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,

c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi  ve dağıtımına yönelik yatırımlarda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın tasdikli sureti,

ç) Enerji Piyasası mevzuatına uygun olarak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya dağıtım şebekesi ile paralel çalışmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığından alınacak proje onayına ilişkin yazı,

d) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.

e) Kömür istihraç yatırımlarında kömürün, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun uluslararası kodifikasyon sistemine göre “düşük C” kategorisinde olduğuna dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınacak yazı.

f) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme/anlaşma yapılan kamu kurumu veya iştirakinden alınacak yazı.

 1. 2.      Rafineri yatırımlarında;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan alınacak lisansın tasdikli sureti.

 1. 3.      Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üretimi yatırımlarında;

Milli Savunma Bakanlığından alınacak tesis kuruluş izni.

 1. 4.      Av malzemeleri, nişan tabancası, av bıçakları ve tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeleri ve benzerlerinin imali yatırımlarında;

İçişleri Bakanlığı’ndan alınacak kuruluş izni.

 1. 5.      Ses ve gaz fişeği atabilen silahların üretimi yatırımlarında; 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kuruluş ve ön izin belgesi tasdikli sureti.

 1. 6.      Atıkların bertaraf edilmesine yönelik yatırımlarda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır),

 1. 7.      Atıkların geri kazanımına yönelik yatırımlarda;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır),

 1. 8.      Alkollü içecekler ve tütün mamulleri yatırımlarında, 

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış olan  tesis kurma izin belgesi tasdikli sureti

 1. 9.      Pancar veya kamış işleyerek  şeker  üretimi konularında yapılacak  komple yeni veya tevsi yatırımları için;

Şeker Kurumu’ndan alınmış tesis kurma izin yazısının tasdikli sureti

 1. 10.  Hastane ve tıp merkezi yatırımlarında;

Komple yeni yatırımlarda Sağlık Bakanlığından alınmış olan ön izin yazısı, diğer yatırım cinslerinde ise işletme ruhsatının onaylı sureti  (3359 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kiralama karşılığı yaptırılacak olan sağlık yatırımları hariç).

 1. 11.  Eğitim yatırımlarında;

Komple yeni yatırımlarda Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen ön izin belgesi, diğer yatırım cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tasdikli sureti.

 1. 12.  Turizm yatırımlarında;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti.

 1. 13.  İskele, rıhtım, balıkçı barınağı ve liman yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün uygulama projesine ilişkin onay yazısı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planına ilişkin onay yazısı. (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranır.)

 1. 14.  Havalimanlarında yapılacak komple yeni yer hizmetleri yatırımında; 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden alınacak izin yazısının tasdikli sureti.

 1. 15.  Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nden alınacak teknik yönden uçağın ithalinde sakınca olmadığını belirten yazının tasdikli sureti.

 1. 16.  Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığı yatırımlarında;

T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün  tasdikli sureti.

 1. 17.  Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla  yapılacak yatırımlarda,

Finansal kiralama sözleşmesi.

 1. 18.  Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile gerçekleştirilecek yatırımlarda;

İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin onayına ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı.

 1. 19.  Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından yapılacak yatırımlarda;

KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.

 1. 20.  Kültür yatırımlarında;

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Kültür Belgesinin tasdikli sureti. (Komple yeni yatırımlarda Kültür Yatırım Belgesi aranacak olup, tamamlama vizesi aşamasında da Kültür Girişim Belgesi aranır)

 1. 21.  Lojistik hizmetleri yatırımlarında;

Lojistik yatırımlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesinin tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).

 1. 22.  Kablo ve uydu yayıncılığı yatırımlarında;

Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) alınacak lisans ve yayın izni işlemlerinin başlatıldığına dair yazı (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın izni verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır), diğer yatırım cinslerinde ise RTÜK’ten alınacak lisans ve yayın izni olduğuna dair yazı.

 1. 23.  Karasal yayıncılık yatırımlarında;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına dair izin yazısı.

 1. 24.  İmalat sanayi yatırımlarında;

Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, oda veya noter onaylı geçerli kapasite raporu.

 1. 25.  4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamına giren depolama tesisi yatırımlarında;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınacak lisansın onaylı sureti.

26- Lisanslı depoculuk yatırımlarında;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi aşamasında aranır).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3

TEŞVİK BELGESİ MÜRACAATLARINI DEĞERLENDİREBİLECEK YEREL BİRİMLER

 

A) SANAYİ ODALARI

1)      Adana Sanayi Odası

2)      Ankara Sanayi Odası

3)      Aydın Sanayi Odası

4)      Balıkesir Sanayi Odası

5)      Denizli Sanayi Odası

6)      Ege Bölgesi Sanayi Odası[1]

7)      Eskişehir Sanayi Odası

8)      Gaziantep Sanayi Odası

9)      İstanbul Sanayi Odası

10)  Kayseri Sanayi Odası

11)  Kocaeli Sanayi Odası

12)  Konya Sanayi Odası

 

B) KALKINMA AJANSLARI

1)      Ahiler Kalkınma Ajansı (Kırşehir, Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Aksaray)

2)      Ankara Kalkınma Ajansı

3)      Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (Antalya, Isparta, Burdur)

4)      Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (Zonguldak, Karabük, Bartın)

5)      Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı

6)      Çukurova Kalkınma Ajansı (Adana – Mersin)

7)      Dicle Kalkınma Ajansı (Mardin, Şırnak, Siirt, Batman)

8)      Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay)

9)      Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Van, Hakkari, Muş, Bitlis)

10)  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Ordu, Trabzon, Giresun, Rize, Gümüşhane, Artvin)

11)  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu, Düzce)

12)  Fırat Kalkınma Ajansı (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

13)  Güney Ege Kalkınma Ajansı (Aydın, Muğla, Denizli)

14)  Güney Marmara Kalkınma Ajansı (Çanakkale, Balıkesir)

15)  İpek Yolu Kalkınma Ajansı (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

16)  İstanbul Kalkınma Ajansı

17)  İzmir Kalkınma Ajansı

18)  Karacadağ Kalkınma Ajansı (Şanlıurfa, Diyarbakır)

19)  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (Sinop, Kastamonu, Çankırı)

20)  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

21)  Mevlana Kalkınma Ajansı (Konya, Karaman)

22)  Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (Kayseri, Sivas, Yozgat)

23)  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (Samsun, Çorum, Tokat, Amasya)

24)  Serhat Kalkınma Ajansı (Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı)

25)  Trakya Kalkınma Ajansı (Edirne, Tekirdağ, Kırklareli)

26)  Zafer Kalkınma Ajansı (Kütahya, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar)

EK-4

YEREL BİRİMLERCE  TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENEBİLECEK SEKTÖR VE KONULAR

Sektörün US 97 KODU

YATIRIM KONULARI

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

17

Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)

18

Giyim eşyası imalatı

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,örülerek yapılan maddelerin imalatı

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

23

Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

25

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

27

Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)

28

Metal eşya sanayi

29

B.y.s. makine ve teçhizat imalatı

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

31

B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

33

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı

34

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

35

Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)

36

Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat
Ürün paketleme hizmeti yatırımları
Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

 

EK-5

YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İSTENECEK BELGELER

1)      Yatırım teşvik belgesi aslı,

2)      İthal makine ve teçhizat listesi aslı,

3)      Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,

4)      Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,

5)      Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,

6)      Tasdikli kapasite raporu,

7)      Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,

8)      Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,

9)      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine  ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),

10)  Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.

11)  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

12)  Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli,  yetkililerce imzalı)

Gerçekleşen İthal Makine ve Teçhizat Listesi Formatı (2 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Onaylı Liste Sıra No.

Makine ve Teçhizat Adı

Miktarı

FOB
($)

Mal / Maliyet Bedeli
(TL)

Gümrük Beyannamesi

Yevmiye Kaydı

Satılan Makine ve Teçhizatın Yevmiye Kayıtları

Tarih

No.

Tarih

No.

Tarih

No.

(Onaylı Liste ile Uyumlu)

(Gümrük Giriş Beyannamesi Değerleri)

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

Gerçekleşen Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Formatı (2 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Onaylı Liste Sıra No.

Makine ve Teçhizat Adı

Miktarı

Mal / Maliyet Bedeli
(TL)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Satılan Makine ve Teçhizatın Yevmiye Kayıtları

Tarih

No.

Tarih

No

Tarih

No

(Onaylı Liste ile Uyumlu)

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

Gerçekleşen Bina-İnşaat Harcamaları Listesi Formatı (1 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Harcamanın Cinsi

Toplam Tutarı (TL)

(KDV Hariç)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Tarih

No.

Tarih

No

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

Gerçekleşen Diğer Yatırım Harcamaları Listesi Formatı (1 nüsha hazırlanacaktır)

Sıra No.

Harcamanın Cinsi

Toplam Tutarı (TL)

(KDV Hariç)

Fatura

Yevmiye Kaydı 

Tarih

No.

Tarih

No

(Yevmiye defterinde
kayıtlı bedel)

 

13)  Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları,

14)  Aşağıdaki örneklere uygun olarak hazırlanmış, yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname,

Kredi kullanılmamış olması halinde örnek taahhütname

EKONOMİ BAKANLIĞINA

Firmamız adına düzenlenen …………………………….. tarih ve …………………. sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında herhangi bir finans kuruluşundan iç ve/veya dış/döviz yatırım kredisi kullanılmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

 

Kredi kullanılmış olması halinde örnek taahhütname

EKONOMİ BAKANLIĞINA

Firmamız adına düzenlenen …………………………….. tarih ve …………………. sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan,

a) …………………………………….. Bankası’ndan ………………………. menşe ülke döviz (Avro/ $, v.b.) karşılığı ……………………………………………… Türk Lirası tutarında döviz/dış yatırım kredisi,

b) …………………………………….. Bankası’ndan ………………………… Türk Lirası tutarında iç yatırım kredisi,

haricinde herhangi bir finans kuruluşundan iç ve/veya dış/döviz yatırım kredisi kullanılmadığını beyan ve taahhüt ederiz.

 

EK-6

YATIRIM TAKİP FORMU

Yatırımcının Adı / Unvanı     :

Teşvik Belgesi Tarihi/No        :

YATIRIM HARCAMALARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI (TL)

YATIRIM TUTARI

…… Yılı

…… Yılı

…… Yılı

Toplam Harcama

1. Arazi – arsa        
2. Bina inşaat        
3.  Makine ve teçhizat        
3.1. İthal        
3.2. Yerli        
4. Diğer yatırım harcamaları        
4.1. Etüd ve proje        
4.2. Yardımcı makine ve teçhizat        
4.3. İthalat ve gümrükleme        
4.4. Taşıma ve sigorta        
4.5. Montaj        
4.6.  Diğer        
TOPLAM SABİT YATIRIM  TUTARI        

YATIRIM FİNANSMANININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI (TL)

YATIRIMIN FİNANSMANI

…… Yılı

…… Yılı

…… Yılı

Toplam Finansman

1. Öz Kaynaklar  (%…..)        
2. Yabancı Kaynaklar  (%…..)        
2.1. İç kredi        
2.2. Dış kredi        
2.3. Döviz / Dövize Endeksli Kredi        
TOPLAM FİNANSMAN         

                                                                                                                                                                                                                                                       ……/……/20…         

                        Kaşe ve yatırımcıyı temsil  ve ilzama yetkili imza


EK-7

YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZ RAPORU ÖRNEĞİ

I) YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.

ADI / UNVANI

:

2.

HABERLEŞME ADRESİ

:

3.

TELEFON

:

FAKS

:

E-POSTA ADRESİ

:

WEB ADRESİ

:

4.

VERGİ DAİRESİ

:

5.

VERGİ KİMLİK NO

:

6.

SGK SİCİL NO

:

II) YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE İLGİLİ BİLGİLER

1.

TEŞVİK BELGESİ TARİH VE SAYISI

:

2.

YATIRIM CİNSİ

:

3.

YATIRIM YERİ

:

4.

SEKTÖRÜ VE KONUSU

:

5.

BAŞLAMA TARİHİ

:

6.

BİTİŞ TARİHİ

:

III) YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.

İSTİHDAM (KİŞİ)

YATIRIM ÖNCESİ

GERÇEKLEŞEN

TOPLAM

2.

KAPASİTE

YATIRIM ÖNCESİ

GERÇEKLEŞEN

TOPLAM

IV) GERÇEKLEŞEN TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU  ( TL)
A) ARAZİ-ARSA

:

Satın Alınma Tarihi

Arazi – Arsa Büyüklüğü

Bedeli

B) BİNA-İNŞAAT

:

m2

Birim Fiyat

Toplam

a. Ana bina ve tesisleri
b. İdare Binaları
c. Diğer Binalar
Toplam
C) MAKİNA – TEÇHİZAT

:

a. İthal Makine ve Teçhizat

:

b. Yerli Makine ve Teçhizat

:

D) DİĞER HARCAMALAR

:

a. Etüd ve proje

:

b. Yardımcı makine ve teçhizat

:

c. İthalat ve gümrükleme

:

ç. Taşıma ve sigorta

:

d. Montaj

:

e. Diğer

:

TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI                             

:

V) YATIRIMIN FİNANSMANI (TL)
ÖZKAYNAKLAR (%…..)

:

YABANCI KAYNAKLAR (%…..)

:

a. İç Kredi
b. Dış Kredi
c. Döviz / Dövize Endeksli Kredi
TOPLAM FİNANSMAN

:

VI) İTHAL MAKİNE VE TEÇHİZAT BİLGİLERİ
 

FOB ($)

TL

Yeni    
Kullanılmış    
Toplam    
VII) KREDİ BİLGİLERİ

Banka Adı

Şubesi

Kredi Türü

Kullanıldığı Tarih

Tutarı (TL)

TOPLAM
VIII) EKSPERLERİN İLAVESİNDE YARAR GÖRDÜKLERİ DİĞER HUSUSLAR
1.
2.
3.

RAPOR TARİHİ

EKSPERLER

EKSPERİN İSMİ

İMZA

1.
2.
3.

 

EK-8

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK TALEP FORMU

Sıra no

Yatırımcının Adı/unvanı

Yatırımcının Vergi Numarası

Teşvik Belgesi Sayısı

SGK İŞYERİ SİCİL NUMARASI

Destek Dönemi

Mevcut İstihdam

İlave İstihdam (Kişi)
*

İstihdam Sayısı (Kişi)
**

Sigorta primi işveren hissesi (Türk Lirası)

İşçi hissesi desteği tutarı
(Türk Lirası)
***

Mahiyet Kodu (1)

İşkolu Kodu (4)

Yeni Şube Kodu (2)

Eski Şube Kodu (2)

Sıra No (7)

İl Kodu (3)

İlçe Kodu (2)

Kontrol no
(2)

Yıl

Ay

1

2

3

4

5

6

T O P L A M

 

 

 

 

 

(*) Bakanlıkça teşvik belgesi sahibi işletmelere ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilen ilave      istihdam (yeni yatırımlarda istihdamın tamamı, diğer yatırım cinslerinde sadece ilave istihdam) sayısı yazılacaktır.
(**) Desteğin uygulandığı dönemdeki İşveren Payından Yararlandırılan ilave istihdam sayısı yazılacaktır.
(Yararlandırılan istihdam sayısı, Bakanlıkça bildirilen istihdam sayısının üzerinde olamaz.)
(***) İşçi hissesi desteği VI ncı bölgede bulunan yatırımlar için uygulanır.
 

 

 

 

 

Banka Adı

Şube Adı

Şube Kodu

Hesap Numarası

IBAN NO

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Ekonomi Bakanlığı

Bağlı Şubesi

709

158007294005505

TR720001500158007294005505

T. Halk Bankası A.Ş.

Necatibey Şubesi

386

5000029

TR890001200938600005000029

EK-9

 

EKONOMİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HESAP NUMARALARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-10

 

STRATEJİK YATIRIMLARA İLİŞKİN KATMA DEĞER HESABI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

I. Katma Değer Hesabında Esas Alınacak Tablo Formatları

Tablo 1: Üretilecek  ürün için hazırlanacak katma değer hesabı tablosu

  …….…………… Üretimi

GTİP

Yıllık Üretim Kapasitesi (F) ………………

Girdilerin(1) Adı

Miktarı (Adet, kg, m2…)

Birim Fiyatı
(TL)

Girdi Maliyeti

(Fiyat*Miktar) (TL)

A)    Hammadde ve Aramalı(birim ürün için)

1) ……………..

2) ……………..

3) ……………..

 

 

 

 

 

 
B)     Mamulün Bünyesine Giren Yardımcı Maddeler(birim ürün için )

1)      ………………

2)      ………………

3)      ………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Birim Ürün Girdi Maliyeti Toplamı (A+B)

X

C)     Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

F x X = Z

D)    Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

F

Birim Ürün Satış Fiyatı (E)

F x E = Y

ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI

%     [(Y-Z) / (Z)]*100

 

(1) Katma değer hesabında amortisman, enerji ve işçilik girdi maliyetlerine dahil edilmez.

 

Yatırım kapsamında her bir ürün için, toplam ürün satış tutarından (Y) toplam ürün girdi maliyetleri (Z) çıkartılarak, çıkan sonucun toplam ürün girdi maliyetlerine (Z) bölünüp yüzle çarpılması suretiyle katma değer oranı bulunur.

 

 

 

Tablo 2: Birbirinden bağımsız olmayan hatlarda  üretilecek birden fazla ürün için hazırlanacak

ek katma değer hesabı tablosu (örnek olarak 3 ürün dikkate alınmıştır)

Toplam Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

F1 x X1 = Z1

F2 x X2 = Z2

F3 x X3 = Z3

Toplam  Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

F1

F2

F3

E1

E2

E3

F1 x E1 = Y1

F2 x E2 = Y2

F3 x E3 = Y3

TOPLAM ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI % { [(Y1+Y2+Y3)-(Z1+Z2+Z3)] / ( Z1+Z2+Z3)}*100

 

Yatırım kapsamında birbirinden bağımsız olmayan hatlarda birden fazla ürün üretilmesi durumunda (örnek olarak 3 ürün dikkate alınmıştır), her bir ürün için ayrı ayrı Tablo 1’deki hesaplama yapılır ve bahse konu ürünlerin toplam ürün satış tutarından (Y1+Y2+Y3), toplam ürün girdi maliyetleri (Z1+Z2+Z3) çıkartılarak, çıkan sonucun toplam ürün girdi maliyetlerine (Z1+Z2+Z3) bölünüp 100’le çarpılması suretiyle yatırımın katma değer oranı hesaplanır.

 

II.  Stratejik Yatırım Değerlendirme Esasları

1-      Bir yatırımda birbirinden bağımsız hatlarda farklı ürünler üretilmesi durumunda;

a)               Yatırım teşvik belgesi için müracaat tarihinden önce yayımlanmış son 12 aylık veriler dikkate alınarak, ithalatın yurt içi üretim kapasitesinden fazla olup olmadığı,

b)              Yatırım teşvik belgesi için müracaat tarihinden önce yayımlanmış son 12 aylık veriler dikkate alınarak ithalat tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olup olmadığı,

c)               Farklı üretim hatlarında üretilecek ürünlerin katma değer oranı

her bir ürün için ayrı ayrı bulunur.

 

d)              Yatırım teşvik belgesi kapsamı yatırımda üretilecek olan farklı ürünlerin  yatırım tutarları toplamının 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması gerekir.

 

Bütün ürünler dikkate alınarak (d)’de belirtilen kriterin sağlanmasına rağmen, üretilecek her bir ürün bazında a, b ve c’de belirtilen kriterlerin herhangi birini sağlayamayan ürün/ürünler, stratejik yatırım kapsamında değerlendirilmez. Söz konusu ürün/ürünler ve bunlara ilişkin yatırım harcamaları proje kapsamından çıkartılarak, proje kapsamında kalan diğer ürün/ürünler için  yukarıdaki kriterler çerçevesinde yeniden hesaplama yapılır ve bu kriterlerin tamamının sağlanması durumunda söz konusu ürün/ürünlere ilişkin yatırım, stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 

2-      Bir yatırımda birbirinden bağımsız olmayan hatlarda bir veya birden fazla asıl işlem görmüş ürün (teşvik belgesi konusu yatırımla elde edilmesi amaçlanan ürün) ile varsa ekonomik değeri olan ikincil işlem görmüş ürünün (teşvik belgesi konusu yatırımla elde edilmesi amaçlanan asıl işlem görmüş ürün dışındaki yan ürün) ortaya çıkması durumunda;

a)               Yatırım teşvik belgesi için müracaat tarihinden önce yayımlanmış son 12 aylık veriler dikkate alınarak, ithalatın yurt içi üretim kapasitesinden fazla olup olmadığı,

b)              Yatırım teşvik belgesi için müracaat tarihinden önce yayımlanmış son 12 aylık veriler dikkate alınarak ithalat tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olup olmadığı,

her bir ana ürün için ayrı ayrı bulunur.

 

c)               Yatırım teşvik belgesi kapsamında üretilecek ürünlerin yıllık ürün satış ve girdi maliyetleri Tablo 1’deki şekilde ayrı ayrı hesaplanır ve çıkan değerler Tablo 2’de belirtilen şekilde hesaplanmak suretiyle yatırımın toplam katma değer oranı bulunur.

d)              Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması gerekir.

 

Asıl ve ikincil işlem görmüş ürün/ürünlerin toplamı üzerinden (c) ve (d)’de belirtilen kriterlerin sağlanmasına rağmen, üretilecek her bir asıl işlem görmüş ürün bazında (a) ve (b)’de belirtilen kriterleri sağlayamayan ürünler, stratejik yatırım kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda, (a) ve (b)’deki kriterleri sağlayamayan asıl işlem görmüş ürün/ürünlerin toplam satış tutarı içerisindeki payının %50’nin üzerinde olması halinde, söz konusu ürünlerin üretimi için de kullanılan ortak ana üretim üniteleri stratejik yatırım kapsamında değerlendirilmez. İkincil işlem görmüş ürün/ürünlerin girdi maliyeti, asıl işlem görmüş ürün/ürünler içerisinde değerlendirileceğinden söz konusu ürün/ürünlere ait sadece satış fiyatı katma değer hesaplamasında dikkate alınır.

 

Stratejik yatırım kapsamında değerlendirilmeyen asıl işlem görmüş ürün/ürünlere ilişkin yatırım harcamaları proje kapsamından çıkartılarak, proje kapsamında kalan diğer asıl ve ikincil işlem görmüş ürün/ürünler için yukarıdaki kriterler çerçevesinde yeniden hesaplama yapılır ve bu kriterlerin sağlanması durumunda, söz konusu ürün/ürünlere ilişkin yatırım stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 

III.  Katma Değer Oranının Tespitine Yönelik Örnek Hesaplamalar

ÖRNEK 1: Birbirinden bağımsız hatlarda üretilecek K, L ve M ürünlerinin üretimine yönelik 70 Milyon Türk Lirası sabit yatırım tutarında bir yatırım için stratejik yatırım desteklerinden yararlanmak üzere Bakanlığımıza müracaat edilmesi durumunda, ilgili ürünlerin katma değer hesabı aşağıdaki şekilde yapılır.

 

 K Ürününün Üretimi

GTİP

Yıllık Üretim Kapasitesi  1.000 Adet / Yıl

Girdilerin Adı

Miktarı (Adet, kg, m2…)

Birim Fiyatı
(TL)

Girdi Maliyeti

(Fiyat*Miktar) (TL)

A) Hammadde ve Aramalı(birim ürün için)
Hammadde-1

1 Kg

1.000

1.000

Hammadde-2

100 m2

2.000

200.000

Aramalı-1

10 Adet

5.000

50.000

B)     Mamulün Bünyesine Giren Yardımcı Maddeler(birim ürün için )
Yardımcı Madde-1

1 Kg

500

500

Birim Girdi Maliyeti Toplamı

251.500

C)     Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

251.500.000

D)    Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

1.000

350.000

350.000.000

ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI

% 39,2

 

L Ürününün Üretimi

GTİP

Yıllık Üretim Kapasitesi  1.000 Adet / Yıl

Girdilerin Adı

Miktarı (Adet, kg, m2…)

Birim Fiyatı
(TL)

Girdi Maliyeti

(Fiyat*Miktar) (TL)

A) Hammadde ve Aramalı(birim ürün için)
Hammadde-1

1 Adet

500

500

Hammadde-2

10 m2

3.000

30.000

Aramalı-1

100 Adet

1.000

100.000

B) Mamulün Bünyesine Giren     Yardımcı Maddeler(birim ürün için )
Yardımcı Madde-1

1 Kg

100

100

Birim Girdi Maliyeti Toplamı

130.600

C) Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

130.600.000

D) Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

1.000

200.000

200.000.000

ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI

% 53,1

 

M Ürününün Üretimi

GTİP

Yıllık Üretim Kapasitesi  1.000 Adet / Yıl

Girdilerin Adı

Miktarı (Adet, kg, m2…)

Birim Fiyatı
(TL)

Girdi Maliyeti

(Fiyat*Miktar) (TL)

A)    Hammadde ve Aramalı(birim ürün için)
Hammadde-1

10 Kg

2.000

20.000

Hammadde-2

1.000 m2

100

100.000

Aramalı-1

2 Kg

1.000

2.000

B) Mamulün Bünyesine Giren Yardımcı Maddeler(birim ürün için )
Yardımcı Madde-1

10 Kg

500

5.000

Birim Girdi Maliyeti Toplamı

127.000

C) Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

127.000.000

D) Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

1.000

180.000

180.000.000

ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI

% 41,7

 

K, L ve M ürünlerinin, 2. bölümün 1. kısmının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterleri sağladığı halde, katma değer oranı açısından sadece L ve M ürünlerinin üretiminin eşik değer olan %40 oranını aştığı belirlenmiştir. Bu durumda, K ürününün üretimine yönelik hattın projeden çıkartılmasını müteakip kalan kısmın sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL olan eşik değerin üzerinde olması halinde, bu iki ürüne yönelik yatırımın stratejik yatırım desteklerinden istifadesi mümkün olabilecektir. Diğer taraftan, K ürününün üretimine ilişkin yatırımın ise diğer teşvik uygulamaları kapsamında değerlendirilmesi söz konusu olabilecektir.

 

ÖRNEK 2: Birbirinden bağımsız olmayan hatlarda üretilecek asıl işlem görmüş K ve L ürünleri ile ikincil işlem görmüş M ürününün üretimine yönelik 70 Milyon TL sabit yatırım tutarında bir yatırım için stratejik yatırım desteklerinden yararlanmak üzere Bakanlığımıza müracaat edilmesi durumunda, ilgili ürünlerin katma değer hesabı aşağıdaki şekilde yapılır.

 

K Ürününün Üretimi

(Asıl işlem görmüş ürün)

GTİP

Yıllık Üretim Kapasitesi  1.000 Adet / Yıl (F1)

Girdilerin Adı

Miktarı (Adet, kg, m2…)

Birim Fiyatı
(TL)

Girdi Maliyeti

(Fiyat*Miktar) (TL)

A) Hammadde ve Aramalı(birim ürün için)
Hammadde-1

1 Kg

1.000

1.000

Hammadde-2

100 m2

2.000

200.000

Aramalı-1

10 Adet

5.000

50.000

B)     Mamulün Bünyesine Giren Yardımcı Maddeler(birim ürün için )
Yardımcı Madde-1

1 Kg

500

500

Birim Girdi Maliyeti Toplamı (A+B)

251.500 (X1)

C)     Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

251.500.000

D)    Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

1.000

350.000(E1)

350.000.000

 

 

 

L Ürününün Üretimi

(Asıl işlem görmüş ürün)

GTİP

Yıllık Üretim Kapasitesi  1.000 Adet / Yıl (F2)

Girdilerin Adı

Miktarı (Adet, kg, m2…)

Birim Fiyatı
(TL)

Girdi Maliyeti

(Fiyat*Miktar) (TL)

A)  Hammadde ve Aramalı(birim ürün için)
Hammadde-1

1 Adet

500

500

Hammadde-2

10 m2

3.000

30.000

Aramalı-1

100 Adet

1.000

100.000

      B)   Mamulün Bünyesine Giren     Yardımcı Maddeler(birim ürün için )
Yardımcı Madde-1

1 Kg

100

100

Birim Girdi Maliyeti Toplamı (A+B)

130.600 (X2)

C) Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

130.600.000

D) Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

1.000

200.000(E2)

200.000.000

 

 

M Ürününün Üretimi

(İkincil işlem görmüş ürün)

Yıllık Üretim Kapasitesi  1.000 Adet / Yıl (F3)

Miktarı (Adet, kg, m2…)

Birim Fiyatı
(TL)

Fiyat*Miktar (TL)

D)Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

1.000

50.000 (E3)

50.000.000

 

 

Toplam Ürün Girdi Maliyeti (Yıllık) 

F1 x X1 = 251.500.000

F2 x X2 = 130.600.000

Toplam  Ürün Satış Tutarı (Yıllık)

F1 x E1 = 350.000.000

F2 x E2 = 200.000.000

 F3 x E3 =   50.000.000

TOPLAM ÜRÜN KATMA DEĞER ORANI

% 57

 

K ve L ürünlerinin, 2. bölümün 2. kısmının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterleri sağladığı ve üretimin tamamı üzerinden yapılan katma değer hesabında da % 40 oranının aşıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda, söz konusu ürünlerin üretimine yönelik bu yatırımın tamamının stratejik yatırımlara yönelik devlet desteklerinden yararlanması mümkün olabilecektir.[1] Ege Bölgesi Sanayi Odası kapsamında İzmir ve Muğla illeri yer almaktadır.

Bu içeriği paylaşmak ister misiniz?


Diğer Sitelerimiz